Diagnostika agility ako odrazový mostík

Diagnostika agility vám môže pomôcť vyjasniť si interne rôzne pohľady, kde sa potrebujete zmeniť a naopak, na akých dobrých praktikách môžete stavať a ktoré treba posilniť. Pomôže zhodnúť sa na oblastiach, ktoré sú menej agilné a potvrdiť si potrebu zvyšovania agility.

Agilné prístupy nie sú všeliekom a nie každá organizácia, tím, či proces sa musí zmeniť. Diagnostika agility bližšie určuje, kde sa nachádzajú príležitosti. Je dobré ju vykonávať v kontexte celkového fungovania a vzhľadom na strategické ciele organizácie.

Diagnostika môže prebiehať na dvoch úrovniach:

  1. Diagnostika organizácie, procesov a spôsobov spolupráce, rozhodovacie mechanizmy a pod.
  2. Diagnostika spôsobu vedenia – kde odporúčam metodiku Leadership Circle

Diagnostika agility organizácie

Diagnostika rozlišuje niekoľko úrovní vyspelosti organizácie z hľadiska agility. Hodnotia sa rôzne aspekty fungovania tímov a organizácie.

Úrovne vyspelosti organizácie:

  1. Ad hoc Agile: Tímy sú nevyspelé, improvizujú alebo len začínajú s agilným spôsobom práce. Väčšinou len reagujú na podnety, nemajú kontrolu nad svojím fungovaním.
  2. Doing Agile: Tímy už demonštrujú zaužívané praktiky, dokážu zopakovať úspech, ale je to ešte ďaleko od optimálneho stavu.
  3. Being Agile: Tímy už používajú širokú škálu agilných praktík, ale je tu ešte priestor na zlepšenie.
  4. Thinking Agile: Tímy sa už cítia istí vo svojich praktikách, sú predpovedateľnejší . Už nemusia sa držať praktík, pochopili princípy za nimi a konajú v súlade s nimi.
  5. Culturally Agile: Najvyššia forma vyspelosti, kde celá organizácia sa dokáže rýchlo adaptovať. Osvojili si a žijú v súlade s hodnotami. Neustále zlepšovanie je ústredným vzorom.

Agile_Maturitypng

Hovorí sa, že agilná transformácia je zhruba 20% zmena štruktúry, procesov a 80% je to o zmene myslenia, postojov a správania zamestnancov, ale hlavne lídrov.

Diagnostika lídrov skúma kompetencie potrebné na vedenie vo VUCA-Svete*.

•       Kde sú silné stránky lídrov a kde naopak potrebujú sa zmeniť?

•       Čo musia zanechať a čo nové je potrebné rozvíjať? 

Prieskum agility cez rôzne metódy zberu dát, ako je expertné interview, pozorovanie práce, dotazník, hodnotí súčasný stav vášho tímu a pomenúva oblasti na ktoré je potrebné sa zamerať. Môže byť odrazovým mostíkom na iniciáciu agilnej transformácie a získanie širšej podpory v organizácii.

Ako je na tom vaša organizácia?


Leadership_Circlepng