Podmienky

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) si Vás dovoľujeme informovať, že Vaše osobné údaje spravujeme my, obchodná spoločnosť.

Cik-Cak Štúdio s. r. o.
IČO: 47901136
Kontaktná osoba: Diana Rusnáková
so sídlom Kozmonautická 13, Bratislava 82102,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel SRO, vložka 100386/B.

Nižšie uvádzame naše kontaktné údaje:

tel.: +421 908 767 501
e-mail: diana@dianarusnakova.sk

Ďalšie naše kontaktné údaje nájdete na stránkach www.dianarusnakova.sk v sekcii kontakty.

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Spravidla ide o údaje, ktoré potrebujeme, aby sme mohli dodržať svoje zmluvné alebo iné povinnosti, naplňovať svoje oprávnené záujmy, atp.. O tom, ktoré údaje je nutné poskytnúť, sa Vás, ak je to možné, snažíme informovať vopred (napr. hviezdičkou vo formulároch na webových stránkach). Tieto údaje sú:

- Vaše identifikačné údaje, najmä Vaše meno, priezvisko, IČO, DIČ, pozícia v rámci právnickej osoby, ktorú prípadne zastupujete;
- Vaše kontaktné údaje, najmä fakturačnú alebo inú kontaktnú adresu, ktorú nám poskytnete, telefónne číslo (pevná linka, mobil), e-mailovú adresu;
- Vaše platobné údaje, najmä číslo bankového účtu, číslo platobnej karty, variabilný symbol, prípadne aj špecifický symbol, poznámku odosielateľa alebo príjemcu, prípadne ďalšie údaje, ktoré uvediete v platbe


Ďalej spracovávame:

- údaje o Vami objednaných službách;
- sieťové údaje, ktoré získavame pri Vašom prístupe na naše stránky www.dianarusnakova.sk a pri ich používaní.


V určitých prípadoch môže dôjsť k tomu, že Vaše osobné údaje obdržíme od tretích osôb alebo je predáme tretím osobám. Týmito osobami môžu byť najmä:

naši účtovní a daňoví poradcovia,
naši advokáti,
naši obchodní partneri;
naši IT správcovia;
poskytovatelia cloudových služieb;
osoby, ktoré nám poskytujú marketingové a PR služby;
orgány verejnej moci (najmä súdy, úrady)
orgány činné v trestnom riadení (najmä polícia aštátne zastupiteľstvo).


Vaše osobné údaje môžeme tiež získavať z verejne prístupných zdrojov, akými sú napr. verejné registre (najmä obchodný register), živnostenský register, insolventný register alebo kataster nehnuteľností.

Osobné údaje spracovávame s týmito účelmi
- Nákup tovaru a služieb:
- V prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme s Vami mohli jednať o uzatváraní zmlúv, zmluvy uzatvárať, následne dodávať služby, ktoré si u nás objednáte, rozpoznávať platby za objednané služby, prípadne iné úhrady. Poskytnuté údaje tiež využívame pri následnej komunikácii, riešení Vašich prípadných dotazov alebo pripomienok k nami poskytovaným službám alebo tovarom.

Marketingová činnosť:

Vaše osobné údaje budú správcom spracované za účelom marketingovej činnosti v súvislosti ponúkaním služieb správcu:

zasielanie obchodných oznámení ponuky služieb správcu, vrátane prezentácie jeho nových produktov, súčasných trendov, špeciálnych ponúk a reklamných zľavových akcií
vykonávanie segmentácie (profilovanie) na účely zacielenia marketingu podľa konkrétnych potrieb zákazníka, napríklad voľby obchodných oznámení s ohľadom na účasť na aktivitách správcu, zistené preferencie a ďalšie informácie získané od zákazníka, tj. vrátane tzv. remarketingu (cielenej reklamy) a behaviorálnej reklamy.


Dáta získané vďaka súborom cookies nám dovoľujú prevádzkovať a vylepšovať naše webové stránky a tiež lepšie zohľadniť vaše osobné preferencie a zacieliť naše reklamné kampane tak, aby oslovili tých, ktorých by naša ponuka mohla najviac zaujať. Viac o spracovaní cookies.

E-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu alebo na základe oprávneného záujmu.

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci:

Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na základe týchto právnych dôvodov
vami udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov;
nevyhnutnosť spracovania Vašich osobných údajov k plneniu zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy;
existencia nášho oprávneného záujmu na spracovanie Vašich osobných údajov (našimi oprávnenými záujmami na spracovanie Vašich osobných údajov sú najmä prevádzkovanie a rozvíjanie našej podnikateľskej činnosti, skvalitňovanie nami poskytovaných produktov a služieb, prevádzkovanie našich webových stránok, zabezpečovanie a vylepšovanie ich funkčnosti, vymáhanie našich právnych nárokov, realizácia priameho marketingu vlastných produktov a služieb existujúcim zákazníkom) nevyhnutnosť spracovania Vašich osobných údajov k plneniu našich povinností


Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu, pre ktorý ich spracovávame.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 2 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ak odpadne jeden z dôvodov, na základe ktorého spracovávame Vaše osobné údaje na určitý účel, neznamená to automaticky našu povinnosť prestať s ich spracovaním. Pokiaľ na ich spracovanie budeme mať aj iný dôvod (napr. zanikne náš oprávnený záujem na spracovanie, ale spracovanie Vašich osobných údajov bude stále nevyhnutné preto, aby sme mohli plniť zmluvu uzavretú medzi nami alebo naše právne povinnosti), môžeme Vaše osobné údaje naďalej spracovávať až do tej doby, kým nám k ich spracovaniu neodpadnú všetky právne dôvody. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov však už ďalej so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom, na ktorý bol odvolaný súhlas pôvodne udelený, nepokračujeme.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Na Vašu písomnú žiadosť Vám poskytneme informácie o rozsahu a podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. Vedľa tejto žiadosti môžete rovnakým spôsobom požiadať o poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Na žiadosti odpovieme rovnakým spôsobom, akým ich podáte (tj. buď v elektronickej, alebo listinnej podobe), ak nás v žiadosti nepožiadate o poskytnutie odpovede iným spôsobom.

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ďalej právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov k inému správcovi, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Ak chcete odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, zašlite za týmto účelom e-mail na vyššie uvedené kontaktné údaje. Súhlas udelený za účelom zasielania obchodných oznámení je možné odvolať tiež odhlásením sa z ich odberu prostredníctvom odkazu umiestneného v e-maily, ktorý obsahuje obchodné oznámenie.