Podmienky

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom je Cik-Cak Štúdio s. r. o., so sídlom Kozmonautická 13, Bratislava
82102, IČO: 47901136, DIČ: 2024138347, zastúpená p. Dianou Rusnákovou, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ poskytuje poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Služby Prevádzkovateľa sú určené pre právnické osoby, najmä podniky, organizácie a ich tímy.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla
2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) si vás
dovoľujeme informovať, aké vaše osobné údaje spracúvame, na aké účely, na akých
právnych základoch, či a kedy dochádza ku ich prenosu, ako ich chránime a aké sú vaše
práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov.

Účely a právne základy pre spracúvanie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov našich Klientov

1. Pre účely kontaktu, poskytovania, informácií a vytvorenia objednávky
V prípade, že sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom Formulára na Webstránke,
budú vaše osobné údaje v rozsahu e-mail (a prípadne aj meno, ak sa podpíšete v správe),
spracúvané pre účely komunikácie.
Ak nadviažeme spoluprácu, teda dôjde ku objednávke, poskytnutiu a faktúracii, tak
budeme spracúvať aj naďalej vaše meno, priezvisko, e-mail, ale aj názov spoločnosti, vašu
pracovnú pozíciu a telefónne číslo, a to po dobu 12 mesiacov. K tomuto spracúvaniu
Účel Právny základ Informačý systém
Kontakt a komunikácia s klientmi GDPR čl. 6, ods. 1 (b) Klienti
Uzatváranie zmlúv s klientmi a faktúracia GDPR čl. 6, ods. 1 (c) Klienti
Poskytovanie služieb GDPR čl. 6, ods. 1 (b) Klienti
Referencie GDPR čl. 6, ods. 1 (a) Web
Sociálne siete
Prezentácia služieb a budovanie značky v
online prostredí
GDPR čl. 6, ods. 1 (f) Web
Sociálne siete
Newsletter GDPR čl. 6, ods. 1 (a)
GDPR čl. 6, ods. 1 (f)
Marketing
Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi GDPR čl. 6, ods. 1 (b) Dodávatelia
Zamestnávanie GDPR čl. 6, ods. 1 (c) Mzdy a personalistika
Prijímanie a odosielanie pošty GDPR čl. 6, ods. 1 (c) Registratúra a pošta
máme právny základ stanovený GDPR 6, ods.1, písm. b) Spracúvanie nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov. Lehoty, počas ktorých vaše údaje spracúvame, sú stanovené zákonom, a to najmä Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. z.
Údaje nevyhnutné pre faktúračné účely, spracúvame po dobu 10 rokov, na právnom základe GDPR 6, ods.1, písm. c) Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zákonných povinností
nás ako Prevádzkovateľa, a to konkrétne podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Počas poskytovania služby, najmä online školení, poradenských alebo coachingových
stretnutí, či už naživo alebo prostredníctvom online platforiem, sporadicky dochádza ku
zaznamenávaniu zvuku a obrazu. K tomuto spracúvaniu pristupujeme výhradne na základe objednávky Klienta a záznam mu bez zbytočného odkladu zašleme, pričom si
nevytvárame žiadnu zálohu a neukladáme tento záznam na našich serveroch. K tomuto
spracúvaniu máme právny základ stanovený GDPR 6, ods.1, písm. b) Spracúvanie nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov.

2. Spracúvanie osobných údajov pre účely referencie
V prípade, že budete tak láskavý alebo láskavá, a poskytnete nám referencie na služby, s
ktorými ste boli spokojní, budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu vášho súhlasu.
Referenciu zverejníme len na základe vášho súhlasu (GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a) a zverejnená bude len do dňa, keď súhlas odvoláte.

3. Spracúvanie pre účely spojenia na sociálnej sieti LinkedIn
Prevádzkovateľ je aktívny na sociálnej sieti LinkedIn, kde sa môžete s nami spojiť
prostredníctvom pozvánky. V prípade, že existuje validný predpoklad pre synergiu, a to
na základe zdieľaných hodnôt alebo profesijných záujmov, využijeme možnosť poskytnutú sociálnou sieťou LinkedIn a pozveme vás medzi svoje prvostupňové spojenia.
Ak budeme pripravovať podujatie alebo službu, o ktorej si budeme myslieť, že vás môže
zaujímať, pošleme vám o tom informáciu prostredníctvom “messenger” na sociálnej sieti.
Vaše osobné údaje - meno, priezvisko, e-mail - pritom spracúvame na základe GDPR čl. 6,
ods. 1, písm. f) Spracúvanie nevyhnutné pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to po
dobu, kým trvá naše spojenie.
V prípade, že nám poskytnete referenciu prostredníctvom sociálnej siete, tá bude uverejnená v zmysle zmluvných podmienok s LinkedIn.
Vaše kontaktné údaje zo sociálnej siete neexportujeme a komunikáciu vedieme takmer
výhradne v rámci platformy, pokiaľ sa nedohodneme individuálne inak.

4. Spracúvanie osobných údajov pre účely marketingu
Ak sa prihlásite na odber newsletter, tak budeme vaše osobné údaje spracúvať na základe
GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a), teda na základe súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek
odvolať prostredníctvom linky v päte e-mailu.
Ak sme spolupracovali alebo sme v kontakte prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn, tak
vám môžeme poslať newsletter na právnom základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. f) Spracúvanie nevyhnutné pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa, pretože sa domnievame, že
máte záujem byť informovaný alebo informovaná o našich službách. Z odberu sa môžete
ľahko odhlásiť prostredníctvom linky v päte e-mailu.
Pre účely marketingových činností nevykonávame profilovanie, ani remarketing alebo behaviorálnu reklamu.

5. Cookies
Spracúvame len “nevyhnutné” cookies, a to na základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. f)
Spracúvanie nevyhnutné pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa, pretože je v našom záujme poskytovať vám informácie prostredníctvom webstránky. Nevyhnutné cookies sú
technické cookies nutné pre chod webstránky.
Iné účely

6. Spracúvanie pre účely registratúry a pošty
Ako všetky právnicke osoby, Prevádzkovateľ je viazaný legislatívou pri správe
odoslaných a prijatých poštových zásielok. Naši dodávatelia a tretie osoby boli poučení o
vašich právach dotknutej osoby a ich povinostiach pri spracúvaní vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ. Vaše osobé údaje budeme spracúvať formou archivácie po dobu stanovenú platnou legislatívou.

7. Spracúvanie pre účely výberu zamestnancov
V prípade, že budeme obsadzovať pracovnú pozíciu v našej spoločnosti, tak pre účely výberového
konania vás požiadame o súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ten je dobrovoľný a
kedykoľvek ho môžete odvolať. V prípade, že ho neodvoláte, tak vaše osobné údaje budeme
spracúvať po dobu 6 mesiacov.

Prenos osobných údajov
Pri výkone našej činnosti používame profesionálne služby vybraných dodávateľov pre
oblasť účtovníctva, práva a iných odborných činností. Naši dodávatelia boli poučení o
vašich právach dotknutej osoby a svojich povinostiach pri spracúvaní vašich osobných
údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ.

Prevádzkovateľ zabezpečil bezpečnosť sprostredkovateľských operácií dôsledným
výberom dodávateľských subjektov, overením ich spôsobilosti ako odbornej, tak aj v
zmysle súladu so Zákonom 18/ 2018 o ochrane osobných údajov. Podmienky prenosu,
rozsah a spôsob spracovateľských činností sú definované v Sprostredkovateľských zmluvách a Pokynoch pre sprostredkovateľov.
Prehľad Príjemcov:
• Daňový úrad
• Poštové inštitúcie
V prípade uplatňovania svojich zákonných nárokov a práv môžeme preniesť osobné údaje
aj ku poskytovateľom služieb alebo inštitúciám ako:
• Advokáti
• Notári
• Súdy
• Orgány činné v trestnom konaní
• Orgány verejnej moci všeobecne

Prenos do zahraničia
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje zákazníkov do krajín mimo EÚ a EHP.
Zodpovedná osoba
Pracovná skupina WP 29 definuje, význam “pravidelne a systematicky” ako prebiehajúce
alebo opakujúce sa činnosti, ktoré sú vykonávané v súlade so stratégiou alebo vopred
organizovanou metodikou. Hlavné činnosti Prevádzkovateľa nevyžadujú pravidelné,
systematické a rozsiahle monitorovanie jednotlivcov. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu.

Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov
Ako dotknutá osoba má právo od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:
• informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
• odpis svojich osobných údajov, ak sú predmetom automatizovaného spracúvania (v
rámci našich spracovateľských činností nedochádza ku automatizovanému spracúvaniu)
• opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
• prenos osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou (v rámci našich spracovateľských činností nedochádza ku automatizovanému spracúvaniu)
• namietať profilovanie a automatizované spracúvanie (v rámci našich spracovateľských
činností nedochádza ku profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu)
• vymazanie a zabudnutie (nevzťahuje sa na spracovateľské činnosti a údaje vymedzené
zákonnými lehotami na výmaz)

Svoje práva môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu na diana@dianarusnakova.sk,
alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Cik-Cak Štúdio s. r. o., so sídlom Kozmonautická 13, Bratislava 82102. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia.
Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných
údajov.

V Bratislave dňa 25. 5. 2018