Odborné školenia a workshopy

Vyberte si školenie z oblasti Agile a Scrum, Lean Six Sigma a zlepšovanie procesov alebo Riadenie zmien

Agile & Scrum školenia

Agile a Scrum základy

Prevediem Vás všetkými dôležitými elementami agilného a Scrum prístupu k riadeniu projektov, vývoju produktov a služieb. Prejdeme si udalosti a role v agile, naučíme sa plánovať prácu a projekt, ako vizualizovať výsledky a riadiť výkon na každodennej báze. Naučíte sa aký je rozdiel medzi šprintom a Kanban spôsobom riadenia toku úloh a požiadaviek.  Prejdeme si aj najčastejšie modely na agilné riadenie v multi-tímovom a multi-projektovom prostredí a ako zmeny implementovať v organizácii. Praktické príklady a cvičenia.

Kanban ako agilný nástroj

Základné školenie Kanban ako agilný nástroj vás oboznámi základnými princípmi ako Kanban používať v agilných tímoch, kedy je vhodné používať tento nástroj a ako správne používať na zvyšovanie produktivity tímu. Naučíte sa ako môžete používať 4 metriky Kanbanu na meranie výkonu tímu a zlepšenie toku hodnoty a práce. Kanban je vynikajúci nástroj na vizualizáciu práce, či už chcete využívať na individuálnej alebo tímovej úrovni. 


Objectives and Key Results - OKRs

OKRs- Ciele a kľúčové výsledky je  rámec, systém pomocou ktorého organizácie:
 • komunikujú svoju stratégiu,
 • definujú zameranie a želané výsledky,
 • zvyšujú transparentnosť a
 • zosúlaďujú svojich zamestnancov a tímy
Webinár je pre vedúcich agilných tímoch, lídrov, manažérov, ktorí hľadajú systém na definovanie cieľov a zosúladenie aktivít naprieč celou organizáciou.
OKRs je často používaný systém práve v agilných organizáciách nakoľko umožňujú prispôsobiť sa meniacim podmienkam a zvýšiť angažovanosť zamestnancov.

Workshop Agilné HR

Ako HR môže  podporiť agilnú transformáciu organizácií? Ako môže byť samotné HR viac agilné?  Na jednodňovom workshope budeme spoločne hľadať odpovede na tieto otázky a definovať možné riešenia pre vaše firemné prostredie. Workshop je vhodný pre všetkých z oddelenia HR, ktoré chcú agilitu a jej výzvy viac pochopiť a prakticky pristupovať k agilnej transformácii.

Agile games

Agilné hry majú snahu nielen naučiť používať agilné a scrum techniky, ale aj sprostredkovať nový zážitok ako tím môže fungovať, či doslova nútia účastníkov k spolupráci, či zlepšujú ich v riešení problémov.

Moderovanie Retrospektívy

Agilná organizácia je učiaca sa organizácia. Retrospektíva je udalosť, ktorá nám pomáha uvedomiť si, čo funguje a naopak čo nie.

Poznáte to, keď všetko robíte podľa návodu, ale predsa to nefunguje. Veď to vyzeralo, tak jednoducho, len pár krokov, tak čo sa deje?

S týmto sa stretávam aj pri retrospektívach tímov. Na workshope sa naučíte techniky a nástroje ako moderovať retrospektívu, tak aby výsledok skutočne posúval tím.

Lean & Procesy

Štíhla LEAN organizácia

Ako zvýšiť výkonnosť firmy, zlepšiť zákaznícku skúsenosť, skrátiť dodacie lehoty, či znížiť plytvanie v procesoch a náklady? To sú témy, ktorými sa zaoberáme na Lean a Six Sigma školeniach. Pomocou štruktúrovaného tzv. DMAIC prístupu problém definujeme, hľadáme koreňové príčiny, cez dáta analyzujeme problémy a nastavujeme zmeny a nové riešenia. Školenie je vysoko praktické a je ideálne ak si prinesiete konkrétny procesný problém, ktorý práve riešite.

Štandardizácia pracoviska a 5S

Štandardizované a štruktúrované pracovisko je prvým krokom k efektívnej výrobe či dodávke služieb. Usporiadané a čisté pracovisko je základným predpokladom výkonného podniku. Naučíme sa ako štandardy definovať tak aby neboli zbytočnou administratívnou záťažou ale naopak pomohli postupy zjednotiť a zjednodušiť.
Na praktickom workshope prejdeme konkrétne pracovisko a upravíme aby bolo viac funkčné.

Typické situácie kedy školenie využijete
 • Nie ste spokojný s dodacími lehotami, ktoré máte voči svojim zákazníkom
 • Chcete znížiť náklady na výrobu alebo službu
 • Máte veľa reklamácií a sťažností zákazníkov
 • Nestíhate kapacitami pokryť dopyt
 • Radi by ste automatizovali procesy a neviete kde začať
 • Chcete štandardizovať procesy a zjednotiť postupy

Change Management

Change Management

Change Management je často ten chýbajúci kúsok, ktorý zabezpečí úspešnosť projektov. Všetko sa mení, zmeny vo firmách sú časté a komplexné. Narážajú na odpor a apatiu zamestnancov. 
 • Ako je vaša spoločnosť pripravená na ďalšie zmeny? 
 • Ako rýchlo sa vedia Vaši zamestnanci adaptovať na nové podmienky? 

Použitím systematického prístupu úspešnosť zmien sa zvyšuje a organizácia a ľudia sa rýchlejšie a hladšie adaptujú na nové podmienky.

Change Academy

Modulárny komplexný program ako zmeny riadiť, facilitovať a úspešne doručovať z pozície lídra, manažéra, vlastníka či facilitátora zmeny. 

Účastníci si osvoja metodiku riadenia zmeny a získajú kľúčové zručnosti potrebné pre úspešné naštartovanie zmeny, prácu s tímom a doručenie výsledkov.
Pre koho:

 • Ak sa chcete naučiť ako vytvárať prostredie, v ktorom ľudia preberajú zodpovednosť a vlastníctvo za jednotlivé aktivity v zmene.
 • Pre ľudí, ktorí už majú skúsenosti so zrealizovanými zmenami a potrebu riadenia zmeny chápu.Design Sprint workshopy

Design Sprint a workshop 4 až 5-dňový proces na rýchle riešenie veľkých problémov v tíme

Slúži na vytváranie nových produktov alebo vylepšovanie existujúcich.

Design Sprint skráti potenciálne mesiace práce na niekoľko dní.
Spolu-tvorba v tíme, ale bez zbytočných debát.
Získate veľa rôznych riešení za veľmi krátky čas.

Leadership pri riadení zmien

Vedenie - Leadership pri zmenách je kľúčový. Nastavuje sa vízia zmeny, stratégia dosiahnutia cieľov, komunikuje sa interne a externe. Úloha lídra zmeny je náročná a determinuje úspech zmeny. Na školení sa budeme venovať témam ako zmeniť myslenie, postoje účastníkov a zamerať sa na akciu, činy a dosiahnutie výsledkov. Ako ísť príkladom a motivovať ostatných, aký je rozdiel medzi zodpovednosťou a podporou. Ako sa vyhnúť obviňovaniu a vytvárať prostredie podporujúce zmeny.

PMO a riadenie projektového portfólia

Projekty sú dôležitým prostriedkom na dosahovanie strategických cieľov.
Project Management Office (PMO) a štandardy pre riadenie portfólia
projektov pomáhajú efektívne využívať interné ľudské zdroje a financie a
sú akcelerátorom pri zvyšovaní kvality projektového riadenia.
Na školení sa oboznámite osvedčenými postupmi v riadení portfólia projektov a vytvoríte vlastný plán na založenie a zlepšovanie vášho PMO a projektovej kultúry.

Riadenie zmien

Či už ide o zmenu IT systému, zavedenie nového procesu, zmenu organizačnej štruktúry, zavedenie nového nástroja alebo zlúčenie spoločností, všetky sa vyznačujú tým, že majú dopady na ľudí, zamestnancov, zákazníkov.  Riadenie zmien sa zameriava práve na túto ľudskú stránku a zapája účastníkov zmeny pre lepšie dosiahnutie výsledkov. Riadenie zmien je systematický prístup k zvládnutiu zmeny a zníženiu odporu k zmenám a získaniu podpory od účastníkov zmeny.

Typické situácie kedy školenie využijete
 • Zažívate odpor pri zmenách a chcete získať väčšiu podporu v tíme pre zmeny
 • Hľadáte možnosti ako systematicky zmenu naplánovať a vykonať
 • Chcete merať úspešnosť zmien a či idete správnym smerom
 • Potrebujete definovať víziu zmeny a lepšie komunikovať ju zamestnancom
 • Zmena bolí a strácate energiu, ako zmeniť myslenie a správanie?
 • Radi by ste vytvorili tím zmeny a získali ďalších stakeholderov na svoju stranu

Strategický workshop

Workshop ako nástroj zmeny a spolutvorba v tíme

 • Zážitkový workshop: nastavenie vízie, rolí
 • Spätná väzba na to kde ste.
 • Výstup: pomenovaná zjednocujúca a motivujúca vízia a zmeny ktoré k nej priblížia
 • Nastavenie stratégie
 • Čo nové sa vynára?
 • Čo odumiera?
 • Spoločné túžby, silné stránky ktoré máme

Požiadajte o ponuku