Riadenie a zlepšovanie procesov

Business Process Management

Vedenie projektov

V roli projektového manažéra vediem váš interný tím systematicky pomocou prístupu DMAIC, kde sa zároveň zamestnanci naučia nástroje na zlepšovanie procesu. Od definovaniu problému, cez analýzu a mapovanie procesu, spolu hľadáme riešenia a následne ich implementujeme v závere nastavíme nové ukazovatele pre proces a vyhodnotíme výsledky.

Mapovanie procesov

Mapovanie a analýza procesu môžu poslúžiť rôznym účelom:

 • Pri zavádzaní a zmene informačného systému.
 • Pri zmene legislatívnych požiadaviek môže byť procesná mapa podkladom
 • Pri zlepšovaní procesu a hľadaní plytvania v procese
 • Pri zavedení systému manažérstva kvality ISO 9001

Školenia a workshopy

Školenia a workshopy so zamestnancami, kde si osvoja základné teoretické vedomosti o riadení procesov alebo ako procesy zlepšovať.
Zvyčajne 1-2 dňové školenia pre vedúcich zamestnancov, členov tímov alebo pre bežných zamestnancov. 
Naučia sa používať štandardné nástroje na zlepšovanie procesov na reálnych príkladoch z praxe a systematicky pristupovať k riadeniu procesov.

Prečo Riadenie procesov?

 • Procesné riadenie je často predpoklad pre zlepšovanie procesov
 • Informácie plynúce z riadených procesov nám môžu slúžiť ako vstupy pre inovácie služieb a produktov prípadne pre dizajn procesov

Procesné riadenie je systematický, dátovo orientovaný prístup pre zlepšovanie výkonnosti organizácie.

Výhody Business Process Management (BPM)

 • Zreteľná orientácia na zákazníka
 • Prepojenie motivácie zamestnancov s výkonom činností
 • Možnosti optimalizácie - možnosť merať a teda aj riadiť 
 • Striktne definovaná zodpovednosť za proces
 • Uloženie know-how
 • Podpora v informačných technológiách

Procesná dokumentácia a mapovanie procesu

V rámci mapovania a analýzy procesu sa vytvorí procesná dokumentácia na rôznej úrovni detailu podľa potreby. Procesná mapa používa štandardné symboly na zakreslenie jednotlivých krokov procesu, rozhodovacie body, začiatok a koniec procesu, účel a popis procesu, vstupy a výstupy a ďalšie atribúty podľa zadania.


Ako spolupráca zvyčajne prebieha 

 1. Definovanie potrieb a súčasných výziev s riadením procesu
 2. Zber dát o procese a mapovanie procesov
 3. Analýza problémov a ich príčin
 4. Návrh riešení a výber najvhodnejšieho riešenia
 5. Implementácia zmien
 6. Vyhodnotenie a nastavenie meraní


Prípadové štúdie zlepšovanie procesov

Školská jedáleň

Štandardizácia procesov, nastavenie zodpovedností, mapovanie procesu a zvýšenie angažovanosti zamestnancov v prevádzke, kde sa varí 3000 obedov denne.

Výroba vykurovacích zariadení

Zavedenie systému lean manažmentu do celej výroby počas 2 rokov, výcvik všetkých zamestnancov, naštartovanie neustáleho zlepšovania procesov, každodenné riadenie a meranie procesu v zákazkovej výrobe.

Lean Kaizen Workshop

Intenzívny kaizen workshop spolu so zamestnancami, zníženie zásob, skrátenie doby dodania.